Rodo

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH BIURA NIERUCHOMOSCI REALESTATE-24 DZIAŁAJĄCEGO 
POD FIRMĄ LEGITIME SP. Z O.O. ul. Łowińskiego 7e lok. 204, 31-752 KRAKÓW

Polityka Opracowana zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE dalej (RODO).

Administrator danych osobowych: Legitime sp. z o.o., ul. Łowińskiego 7e lok. 204, 31-752 Kraków, tel. 884 800 790, e-mail: biuro@realesteate-24.pl

Dane osobowe: Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Przetwarzanie danych osobowych to wszystkie operacje, którym poddawane są dane osobowe aż do momentu ich usunięcia lub zniszczenia, niezależnie od tego, czy są realizowane w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Osoba, której dane dotyczą

Polityka: Niniejszy dokument opracowany jako polityka danych osobowych.


PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ UPOWAŻNIONEGO ADMINISTRATORA

 

W ramach prowadzonej działalności usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązujących norm prawnych zarówno krajowych jak i obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Obowiązkiem Administratora jest transparentność i przejrzystość pozyskanych danych, szczególnie
w obszarze informacyjnym tj. informowania osoby, której przetwarzanie dotyczą o podstawie prawnej i celu przetwarzania i profilowania danych osobowych w ramach oferowanych przez Administratora usług.

Administrator zobowiązuje się do zbierania danych jedynie w niezbędnym zakresie i tylko w ramach wskazanego celu a także jedynie przez okres, jaki dane te są przetwarzane.

Obowiązkiem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz poufność a także dostęp jedynie dla osób uprawnionych i bezpośrednio zainteresowanych.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

Celem zapewnienia poufności przetwarzanych danych osobowych, Administrator przyjął i wdrożył odpowiednie procedury zapewniające należyte zabezpieczenie przed dostępem osób i podmiotów niepowołanych a także umożlwiające dostęp do przetwarzanych danych osobowych jedynie przez uprawnione do tego osoby.

Administrator prowadzi w sposób systematyczny dokonując zarówno analizy ryzyka jak i monitorując zastosowanych zabezpieczeń danych do możliwych do zidentyfikowania zagrożeń. W przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń ponad zastosowane rozwiązania obowiązkiem administratora jest implementacja nowych środków zmierzających bezpośrednio do zwiększenia bezpieczeństwa danych.


CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przetwarzane w celu:


Podanie danych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy. Brak podania danych we wskazanym zakresie może skutkować odmową zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji tzw. profilowaniu.


UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z prezentowaną polityką przetwarzania danych osobowych i obowiązującymi normami prawnymi osobom, których te dane dotyczą przysługują następujące prawa:

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty którym Administratora powierzył wtórne przetwarzanie danych osobowych m.in. dostawcy oprogramowania czy hostingu, pośrednicy współpracujący z Administratorem w ramach systemu MLS, podmioty świadczące usługi z obszaru księgowości i rachunkowości lub inne podmioty na podstawie zawartych z Administratorem umów lub porozumień.

Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub umów lub też do czasu wygaśnięcia obowiązku wynikających z obowiązujących norm prawnych związanych z przechowywaniem dokumentów dla organów podatkowych lub podmiotów prowadzących rozliczenia księgowo – rachunkowe, jak również do chwili wniesienia sprzeciwu –
w przypadkach kiedy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym sprzeciw takiej osobie przysługuje.


ZMIANA POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Treść niniejszej polityki przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 1 grudzień 2023 r., będzie na bieżąco podlegać weryfikacji i aktualizacji w miarę jej konieczności.

Wszelką korespondencję w przedmiocie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: biuro@broker-24.pl